Privacybeleid

 

Onderhavig document is het Privacybeleid van Bioblink Schoonmaakgroep B.V. en alle andere huidige en toekomstige vestigingen van Bioblink (hierna: Bioblink). Dit beleid heeft betrekking op de on- en offline verwerking van uw Persoonsgegevens via de Website. Dit document is van toepassing op alle activiteiten van Bioblink tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen of aangegeven.

Bioblink respecteert de privacy van haar Klanten en de Bezoekers van de Website. Bioblink betracht bij de verwerking van uw Persoonsgegevens zorgvuldigheid en nauwkeurigheid en verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna AVG). Hieronder kunt u onder andere lezen welke Persoonsgegevens Bioblink verwerkt, met welke grondslag en met welk doel. U leest verder hoe Bioblink met uw Persoonsgegevens omgaat.

Begrippen

 1. Betrokkene
  Een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die Bezoeker van de Website of Klant van Bioblink is.
 2. Bezoeker
  Een, al dan niet geregistreerde, gebruiker van de Website.
 3. Klant
  De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een product of dienst van Bioblink afneemt.
 4. Persoonsgegeven
  Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 5. Website
  Website van Bioblink, www.bioblink.nl en elke huidige en toekomstige variant(en) hiervan.

 

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker van Persoonsgegevens in het kader van de Website en bij het uitvoeren van Diensten is, tenzij nadrukkelijk anders beschreven, Bioblink.

 

2. Toepasselijkheid

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens van natuurlijke personen (hierna Betrokkenen) die Bioblink verwerkt in geval van online dan wel offline contact, op welke wijze dan ook, met Bioblink. Hieronder wordt mede verstaan informatie die wordt verzameld via uw bezoek aan de Website of wanneer u onze producten of diensten koopt of contact opneemt met onze klantenservice (hierna Bioblink diensten).

In geval op onze Website een link naar de website van derde partijen staat en u ervoor kiest deze Website te bezoeken, raden wij u aan het Privacybeleid van deze betreffende derde partij te lezen. Bioblink is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze Websites van derden dan wel het daarop van toepassing zijnde Privacybeleid.

 

3. Persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van de Diensten van Bioblink kunnen wij persoonsgegevens over u verzamelen. Hieronder volgt een overzicht van welke persoonsgegevens in welke afzonderlijke situatie wij van u kunnen verzamelen.

Bijzondere en strafrechtelijke persoonsgegevens
Bioblink verwerkt geen bijzondere of strafrechtelijke persoonsgegevens en heeft tevens niet de intentie Diensten te verlenen dan wel gegevens te verzamelen over personen jonger dan 16 jaar, tenzij hiervoor toestemming is verkregen van ouders of voogd. Bioblink kan echter niet controleren of een Bezoeker ouder dan 16 jaar is en raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verwerkt zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat Bioblink zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@bioblink.nl, dan verwijdert Bioblink deze gegevens.

 

Rechtstreeks verstrekte informatie

Contactgegevens
Indien u on- of offline contact met ons opneemt, kunnen wij persoonlijke en/of zakelijke contactgegevens van u verzamelen. Hieronder vallen onder meer uw voornaam, achternaam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-

adres. Dit is bijvoorbeeld het geval indien u solliciteert naar een functie bij Bioblink door op de button ‘solliciteer!’ te klikken. Indien u contact met onze klantenservice opneemt, kunt u aanvullende persoonsgegevens aan ons verstrekken. Dit kan telefonisch maar ook per e-mail of een van onze andere klantenservicekanalen. Dergelijke soorten aanvullende persoonlijke informatie kunnen bestaan uit spraakopnames, foto’s en video’s.

 

Automatisch verzamelde informatie

Bij het bezoek van de Website van of online communicatie met Bioblink en aan haar gelieerde partijen kunnen er diverse technologieën gebruikt worden die automatisch of passief informatie verzamelen over uw online activiteiten. Deze informatie kan op de volgende manieren worden verzameld:

Cookies
Op de website van Bioblink zijn technologieën als cookies, web beacons en mobiele apparaatidentificatiemiddelen actief om informatie te verzamelen over het gebruik van onze Website. Voor meer informatie, waaronder de soorten cookies op de Website van Bioblink en hoe u cookies kunt beheren, verwijzen we u naar het Cookiebeleid van Bioblink en de paragraaf ‘Gerichte Reclame’ hieronder.

Technische gegevens
Wanneer u de Website bezoekt, kunnen er persoonsgegevens over u worden verzameld. Dit omvat informatie zoals uw Internet Protocol (IP)-adres, uw inloggegevens, het soort (mobiele) apparaat dat u gebruikt, het besturingssysteem en browsertype van uw apparaat, de instellingen voor tijdzone en locatie, taal, een unieke identificatiecode voor uw apparaat, het adres van een verwijzende website, het pad dat u aflegt door onze Website en andere informatie over uw sessie op onze Website.

Locatiegegevens
Op de Website van Bioblink is Google Maps actief. Bioblink kan via deze plugin informatie over uw locatie verzamelen wanneer uw apparaat is ingesteld om locatiegegevens te verstrekken. De meeste mobiele apparaten en computersystemen bieden de mogelijkheid om uw toestemming aan ons om deze informatie te verzamelen, in te trekken via de instellingen van uw browser of apparaat. In de servicevoorwaarden van Google kunt u lezen hoe u dit kunt doen. Voor vragen over het instellen van uw mobiele apparaat verwijzen wij u naar de aanbieder van het apparaat.

Informatie ontvangen van derde partijen
Bioblink kan informatie over u verzamelen via andere bedrijven en organisaties, waaronder social media platforms. Het is niet mogelijk via Bioblink een account aan te maken. Wel kunnen we informatie verzamelen die publiekelijk beschikbaar is. We kunnen bijvoorbeeld openbare informatie over u verzamelen wanneer u met ons communiceert via social media. Door aanvullende informatie over u te verzamelen, kunnen we onjuiste informatie corrigeren en u voorzien van passend advies.

Geaggregeerde informatie
Geanonimiseerde en geaggregeerde informatie identificeert geen specifieke persoon en is daarmee niet te herleiden tot een persoon. Bioblink gebruikt dergelijke informatie onder meer voor inzicht in websitebezoek en data-analyse.

 

4. Grondslag gegevensverwerking

Volgens de AVG moet iedere verwerking van persoonsgegevens gebaseerd zijn op een van de wettelijke rechtvaardigingsgronden. Bioblink verwerkt uw gegevens op basis van de volgende rechtvaardigingsgronden:

Toestemming
Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze te allen tijde weer intrekken door te mailen naar info@bioblink.nl. Hierbij geldt dat de verwerking van persoonsgegevens vóór het moment van intrekken rechtmatig blijft op grond van eerder gegeven toestemming. Middels aanvragen per e-mail of andere social media wordt deze toestemming verkregen. Indien derde partijen in opdracht van Bioblink uw gegevens verwerken (‘sub verwerkers’), zal schriftelijk en voorafgaand aan deze verwerking uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor worden gevraagd.

Gerechtvaardigd belang
Bioblink kan een gerechtvaardigd belang hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld vanwege marketingdoeleinden maar ook ter advisering van potentiële klanten. Het belang kan dus per gegevensverwerking verschillen. Bioblink weegt altijd haar eigen belang af tegen de belangen van betrokkene(n). Daarnaast worden de gegevens niet langer bewaard dan nodig is voor het doel van de verwerking.

 

5. Doeleinden gegevensverwerking

Bioblink verwerkt persoonsgegevens uit praktische overwegingen als het in good (legal) standing houden van haar onderneming en het bijhouden van administratie en facturering. Eveneens wordt middels verwerking een optimaal gebruik van de Website gerealiseerd en liggen er commerciële overwegingen aan ten grondslag zoals marketing doeleinden en het verkrijgen van inzicht in (unieke) bezoekersaantallen en overige statistieken. Bioblink verwerkt eveneens Persoonsgegevens om contact met klanten en andere leveranciers op te nemen en/of om te kunnen reageren op een

vraag/verzoek. Voor het beheren en optimaliseren (monitoren, plaatsen van berichten en reageren op reacties) van social media accounts als ook het plaatsen van advertenties, voor inzicht in websitebezoekers en zoekgedrag, om de website te optimaliseren.

Dienstverlening

 • Optimaliseren dienstverlening;
 • Communicatie met u over bestellingen en klachtafhandeling en tevens verificatie van uw identiteit in een dergelijk geval;
 • Aanbieden klantenservice via verschillende (social media) kanalen;

Website optimalisatie

 • Analyseren, optimaliseren en verbeteren van de Website om optimaal en gepersonaliseerd gebruik aan Bezoekers te kunnen bieden;
 • Inzicht in (unieke) bezoekersaantallen en overige statistieken;

Overige belangen

 • onze onderneming beheren en in good standing houden;
 • het ontwikkelen van nieuwe producten;
 • het uitvoeren van consumenten- en bedrijfsonderzoek;
 • het beoordelen van de effectiviteit van onze verkoop, marketing en reclame;
 • in geval van een beveiligings- of productprobleem het melden aan betreffende autoriteiten;
 • voldoen aan de toepasselijke wetgeving en daarover verslag uitbrengen;
 • voldoen aan wettelijke verplichtingen en onze beleidsregels;
 • een rechtsvordering in te stellen of te verdedigen.

 

6. Opslag

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de doelen zoals hierboven omschreven te verwezenlijken. Bioblink kan uw persoonsgegevens langer bewaren op grond van een (wettelijke) verplichting en rekening houdend met eventuele verjaringstermijnen. Uw Persoonsgegevens worden door Bioblink minimaal twee jaar en uiterlijk zeven jaar bewaard.

 • Gegevens als voor- en achternaam, adres en e-mailadres worden gebruikt voor administratieve en financiële doeleinden. Deze gegevens worden zeven jaar bewaard daar Bioblink wettelijk verplicht is deze gegevens gedurende zeven jaar te bewaren voor de Belastingdienst. Dit geldt eveneens voor e-mailadressen en de inhoud van e-mails.
 • Uit commercieel belang gebruikt Bioblink gegevens als uw bedrijfsnaam, voor- en achternaam en e-mailadres voor direct marketing en social media uitingen. Indien u dergelijke uitingen deelt op uw social media, ontvangt Bioblink een notificatie. Deze gegevens worden verwijderd zodra u aangeeft dat deze verwijderd dienen te worden.
 • Gegevens zoals IP-adressen worden door Google Analytics gebruikt om statistieken bij te houden. Hierover leest u meer in de Cookieverklaring.
 • Gegevens van sollicitanten worden via Spielwork in principe binnen 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure vernietigd indien de sollicitatie niet voor Bioblink gaat werken.

 

7. Verwerking Persoonsgegevens door derde partijen

Uw Persoonsgegevens worden in bepaalde gevallen aan derde partijen verstrekt. Hieronder worden bijvoorbeeld social media platforms of Google geschaard. Met deze partijen zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten om de bescherming van uw persoonsgegevens bij verwerking te waarborgen. Overige gegevens worden niet aan derde partijen verstrekt, tenzij dwingende bepalingen in wet- en regelgeving dit noodzakelijk maken. Over u verzamelde persoonsgegevens kunnen mogelijk worden gedeeld met onderstaande categorieën van ontvangers:

Binnen Bioblink
Om aanvragen en verzoeken te verwerken en om ons productaanbod te verbeteren, kunnen uw persoonsgegeven worden gedeeld binnen de afzonderlijke ondernemingen. Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform onderhavig Privacybeleid.

Overige derden
Uw persoonsgegevens kunnen door Bioblink worden gedeeld met leveranciers die diensten aan ons verlenen, zoals bedrijfs-, professionele of technische ondersteuningsfuncties. Onder meer betalingsverwerkers, hostingpartijen, leveranciers die Bioblink ondersteunen met informatietechnologiediensten, marketing- en analysediensten. Uw persoonlijke gegevens kunnen ook worden gedeeld met onze partners of andere derden in verband met marketing-, promotionele en andere aanbiedingen, evenals productinformatie. Bioblink heeft met deze partijen een verwerkersovereenkomst gesloten of zal daartoe overgaan in geval van nieuwe partijen en staat alsdan niet toe dat

deze leveranciers persoonsgegevens verwerken voor enig ander doel dan het namens Bioblink verlenen van diensten.

 

Overige gevallen

In bepaalde overige gevallen kan Bioblink uw persoonsgegevens delen met derde partijen.

Overdracht van onderneming
Persoonsgegevens worden gezien als een bedrijfsmiddel van een onderneming. Om deze reden is het mogelijk dat uw persoonsgegevens mogelijkerwijs kunnen worden getoond (due diligence) of overgedragen in geval van een voorgenomen of uitgevoerde overname of enige andere variant daarvan. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan een verkoop, reorganisatie, fusie, joint venture of overname dan wel liquidatie van Bioblink of een deel van haar activiteiten.

Juridische openbaarmakingen
Indien Bioblink van mening is dat een wettelijke verplichting vereist dat uw persoonsgegevens openbaar gemaakt dienen te worden of ter bescherming van Bioblink haar eigen rechten, eigendom en veiligheid van haar werknemers en klanten, kan zij uw persoonsgegevens openbaar maken.

 

Analyse- en traceringstools

Bioblink maakt gebruik van analyse- en traceringstools van derden, zoals Google Analytics en Google Tag Manager om het gebruik van de Bioblink diensten te volgen, te segmenteren en te analyseren. Onder meer demografie en interest worden hierbij vastgesteld. Op basis hiervan krijgen wij beter inzicht in bezoekersvoorkeuren op basis waarvan wij onze website en diensten kunnen verbeteren. Deze tools kunnen gebruik maken van technologieën zoals cookies, webbakens, pixeltags, logbestanden, flashcookies en/of andere technologieën voor het verzamelen en opslaan van niet-persoonlijke informatie. Gebruiksgegevens over bezoeken aan de Website van Bioblink worden op ons verzoek verzameld en met Bioblink gedeeld. Onder meer wordt het paginagebruik gemeten. Bioblink heeft geen toegang tot of controle over het gebruik van deze cookies of andere traceertechnologieën door deze derden. Wij verwijzen u naar het Privacybeleid van deze afzonderlijke partijen zoals vermeld in het Cookiebeleid van Bioblink voor informatie over tracking via verschillende apparaten en het ontkoppelen van uw apparaten.

 

8. Doorgifte derde landen

Het kan voorkomen dat het noodzakelijk is dat Bioblink uw Persoonsgegevens doorgeeft aan landen buiten de Europese Unie (hierna: EU). Dit is bijvoorbeeld het geval indien Bioblink voor de uitoefening van haar Diensten of ter ondersteuning van haar Diensten de hulp van bedrijven die in een land buiten de EU zijn gevestigd, inschakelt. Deze landen hebben niet altijd een passend beschermingsniveau zoals binnen de EU. Doorgeven van uw Persoonsgegevens in het kader van uitvoeren van Diensten aan dergelijke bedrijven kan slechts met uw uitdrukkelijke toestemming.

 

9. Uw rechten

U heeft te allen tijde het recht om een klacht of bezwaar in te dienen over de wijze waarop Bioblink uw Persoonsgegevens verwerkt dan wel op inzage, vergetelheid, rectificatie, aanvulling, dataportabiliteit, beperking van de verwerking of verwijdering van uw Persoonsgegevens. Dit kan schriftelijk of door te mailen naar het e-mailadres info@bioblink.nl. Wij zullen u vragen om ons specifieke informatie te verstrekken, zodat we uw identeit kunnen bevestigen. Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens niet worden doorgegeven aan iemand die niet het recht heeft om deze te ontvangen. Hieronder leest u wat de eerdergenoemde rechten inhouden.

Inzage
U heeft te allen tijde recht op inzage in uw persoonsgegevens. Het recht op inzage betreft alleen inzage in uw eigen gegevens. U kunt te allen tijde toegang tot uw persoonlijke informatie vragen, inhoudende een kopie van de persoonsgegevens die Bioblink over u heeft verwerkt of nog verwerkt. Het kan zijn dat uw gegevens inmiddels zijn verwijderd, geanonimiseerd of wegens wet- en regelgeving niet (meer) beschikbaar zijn. In dat geval informeert Bioblink u direct met de reden waarom.

Vergetelheid
Indien er geen wettelijke grondslag meer bestaat voor het houden van uw persoonsgegevens door Bioblink kunt u een verzoek tot het wissen van uw persoonsgegevens indienen. U heeft eveneens het recht om Bioblink te vragen gegevens van u te wissen of te verwijderen wanneer u met succes gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, wanneer u jonger bent dan 16 jaar en de persoonsgegevens zijn verzameld via onze Website, wanneer Bioblink uw gegevens mogelijk onrechtmatig heeft verwerkt of wanneer we uw persoonsgegevens moeten wissen om te voldoen aan wet- en regelgeving. Ook indien u uw eerder gegeven toestemming intrekt, is het mogelijk uw gegevens te wissen. Houd er rekening mee dat we om specifieke juridische redenen mogelijk niet altijd in staat zullen zijn om (volledig) aan uw verzoek tot verwijdering te voldoen. Waar dit van toepassing is zullen we u op het moment van uw verzoek hiervan op de hoogte stellen.

Rectificatie en aanvulling
Indien u van mening bent dat de persoonsgegevens die Bioblink van u heeft onjuist of onvolledig zijn, kunt u een verzoek indienen deze aan te passen. Bioblink zal naar aanleiding daarvan redelijke inspanning doen om deze aan te passen waar nodig en mogelijk.

Dataportabiliteit
U heeft het recht om Bioblink te verzoeken de persoonsgegevens die wij hebben over u over te dragen aan uzelf of aan een derde partij die eenzelfde soort dienst verleent. Bioblink zal deze gegevens gestructureerd en machineleesbaar verstrekken. De overdraagbaarheid is alleen van toepassing op geautomatiseerde gegevens waarvoor wij uw toestemming in het verleden hebben ontvangen of die zijn verwerkt in het kader van een overeenkomst tussen Bioblink en u.

Bezwaar
U kunt er in bepaalde omstandigheden recht op hebben om bezwaar te maken tegen het feit dat Bioblink gegevens van u verwerkt. Indien u van mening bent uw rechten en vrijheden in geding zijn wanneer Bioblink uw gegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigde grond voor de verwerking of wanneer de verwerking te maken heeft met een rechtsvordering. Er zal dan een afweging van het belang van Bioblink en u als betrokkene gemaakt worden om te kunnen beoordelen of de gegevensverwerking gestaakt moet worden.

 

10. Beveiliging

Bioblink neemt passende technische en organisatorische maatregelen om verkregen Persoonsgegevens te beveiligen. Bioblink maakt gebruik van apparatuur en programmatuur om haar systemen en de Website doorlopend te beveiligen met anti virus software die voldoet aan de actuele stand van de techniek. De online programma’s welke Bioblink gebruikt, zijn allen voorzien van wachtwoorden welke regelmatig gewijzigd worden. Daarbij hanteert Bioblink een SSL-certificaat voor de Website voor beveiligde internetverbinding. De plug-ins welke worden gebruikt voor de Website, zijn allen te allen tijde up to date.

 

11. Klacht Autoriteit Persoonsgegevens

Met een klacht over het gebruik van uw Persoonsgegevens kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens middels het geven van een tip via het daartoe beschikbare formulier op de website van de AP.

 

Wijzigingen

Bioblink kan zonder voorafgaande toestemming in de toekomst wijzigingen aanbrengen aan dit Privacybeleid indien dit noodzakelijk blijkt om compliant te zijn en blijven met wet- en regelgeving of in het kader van (uitbreiding van) de door Bioblink aangeboden Diensten. Het is raadzaam regelmatig ons Privacybeleid te raadplegen. De meest actuele versie vindt u op de Website.